Afrikai extázis
( 45 X 50 cm, olaj - farost. 1993. )